Kategorie
Ogłoszenia

Udziały w MARMET Sp. z o.o.

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Jana Dąbrowskiego sygn. akt. X GUp 1025/19 sprzeda w trybie z wolnej ręki pakiet 1.000 udziałów o łącznej wartości 50.000,00 zł w spółce MARMET Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-133) przy ul. Aleja Jana Pawła II 22 wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzącego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000672380.

Pakiet 1000 udziałów stanowi 100% w kapitale zakładowym półki, za cenę nie niższą niż 250,00 zł.

Wszelkie pytania oraz oferty proszę kierować za pośrednictwem poczty mailowej: zagrodnik@mlo-kancelaria.pl